prof. UE dr hab. Radosław Pacud prof. UE dr hab. Radosław Pacud
prof. UE dr hab. Radosław Pacud

prof. UE dr hab. Radosław Pacud

Radca prawny. Absolwent WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr prawa), Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2001 – doktorat z nauk ekonomicznych), WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005 – doktorat z nauk prawnych oraz 2013 – habilitacja z nauk prawnych). Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor książek „Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią” (2006), „Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego” (2011), „Podmioty uprawnione do środków OFE” (2013) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeniowego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe i prawo spółek. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Otwarte Fundusze Emerytalne. Prawo antymonopolowe. Podatki i prawo finansowe. Prawo pomocy publicznej. Doświadczenie: Doradztwo prawno-ekonomiczne, obsługa przedsiębiorstw. Sprawy cywilne i pracownicze, restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw, ochrona konkurencji i sprawy antymonopolowe, kontrakty IT i dotacje unijne, zamówienia publiczne i proces inwestycyjny, gospodarka komunalna, zarządzanie ryzykiem prawnym, windykacja, sprawy majątkowe, pracownicze, odszkodowania i podatki, Arbitraż gospodarczy.

dr Żaneta Pacud dr Żaneta Pacud
dr Żaneta Pacud

dr Żaneta Pacud

Radca prawny, absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie związana naukowo z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ; laureatka konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę doktorską z dziedziny własności intelektualnej w 2012 r. Autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz licznych artykułów z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych z tego zakresu prawa.
Specjalizacja prawnicza: Prawo patentowe i prawo farmaceutyczne; prawo znaków towarowych i prawo autorskie. Prawo europejskie i międzynarodowe. Prawo stowarzyszeń.

Doświadczenie: Doradztwo prawne oraz obsługa przedsiębiorstw, obsługa kontrahentów angielsko- i niemieckojęzycznych. Doradztwo prawne i obsługa stowarzyszeń, fundacji i podmiotów ekonomii społecznej. Przygotowanie i audyt projektów unijnych zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Publikacje:

Monografia: Ochrona patentowa produktów leczniczych – Warszawa 2013

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

1. Zarządzanie ryzykiem naruszenia patentu w działalności gospodarczej, (w:) Zarządzanie Ryzykiem w działalności gospodarczej, red. E. Sitek, Częstochowa, 2006

2. Wyłączenie patentowania metod leczniczych, chirurgicznych i diagnostycznych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, ZNUJ PPWI, 2010, z.1

3. Przesłanka nieoczywistości i próba jej obiektywizacji za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych (w:) red. A. Adamczak, Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii, Cedzyna 2012 r., z. 36

4. Dodatkowe prawo ochronne w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE i sądów państw członkowskich UE (w:) Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska – Kloc, Warszawa 2013

5. The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, (współ. J. Uchańska, w:) The Interactions of national legal systems: convergence or divergence? Conference papers, Wilno 2013

6. Ochrona patentowa zastosowań medycznych (w:) red. J. Kępiński, K. Kwaśniowska, R. Sikorski, Rynek leków a własność intelektualna, seria: Zarys prawa własności intelektualnej, tom IV, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

7. Ochrona patentowa produktów leczniczych, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 1/19/2014
8. Poufność danych farmaceutycznych w procedurze dopuszczania leku do obrotu (tajemnica farmaceutyczna), Monitor Prawniczy 14/2014

9. Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej – porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy (współ. K. Felchner), Europejski Przegląd Sądowy, 1/2015

10. Nowe zastosowanie znanej substancji jako szczególna kategoria wynalazków chemicznych i medycznych, (w:) red. A Adamczak, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Cedzyna 2014, z. 38

11. Zasady ochrony patentowej rozwiązań informatycznych, (w:) red. J. Kępiński, K. Kwaśniowska, R. Sikorski, Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, tom v, Zarys prawa własności intelektualnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015

12. Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne, (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015

Broszury Urzędu Patentowego RP w serii Ochrona Własności Przemysłowej:

1. Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych – broszura wydana przez Urząd Patentowy RP w serii Ochrona własności przemysłowej, nr 69, Warszawa 2014

2. Wyłączenie metod medycznych z ochrony patentowej, broszura wydana przez Urząd Patentowy RP w serii Ochrona własności przemysłowej, nr 70, Warszawa 2014

3. Dodatkowe prawo ochronne - broszura wydana przez Urząd Patentowy RP w serii Ochrona własności przemysłowej, nr 71, Warszawa 2014

4. Wyłączenie spod patentowania odmian roślin i biologicznych sposobów hodowli roślin (w przygotowaniu do druku)

5. Wyłączenie spod patentowania wynalazków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (w przygotowaniu do druku)

6. Leki sieroce – zasady promowania innowacyjnych rozwiązań w leczeniu chorób rzadkich (w przygotowaniu do druku)

e-mail: z.pacud@kpgiu.pl
Justyna Starczewska Justyna Starczewska
Justyna Starczewska

Justyna Starczewska

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej - Wydziału Marketingu i Zarządzania. Specjalizacja: ekonomika przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu finansów, rachunkowości i podatków z ponad 20-letnią praktyką zawodową. Ukończyła liczne certyfikowane kursy i szkolenia, w tym Studium Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych w Krakowie Modzelewski i Wspólnicy. Doświadczenie: kompleksowa księgowość w biznesie, świadczenie wszechstronnej obsługi między innymi na rzecz przedsiębiorców z branży samochodowej, paliwowej oraz budowlanej.

e-mail: j.starczewska@kpgiu.pl